Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


  Uchwały Senatu

  • Uchwała 38/2016-2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktora oraz wzorów dyplomu doktora habilitowanego wydawanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Uchwała 37/2016-2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 36/2016-2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 35/2016-2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, kierunek wychowanie fizyczne
  • Uchwała 34/2016-2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, kierunek wychowanie fizyczne – specjalność jeździectwo i sporty wodne
  • Uchwała 33/2016-2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Janowi Jankowskiemu
  • Uchwała 32/2016-2017 z dnia 24.02.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 31/2016-2017 z dnia 24.02.2017 w sprawie prowadzenia szkolenia pod nazwą: „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”
  • Uchwała 30/2016-2017 z dnia 24.02.2017 w sprawie zatwierdzenia udoskonalonych efektów kształcenia na kierunku ochrona środowiska
  • Uchwała 29/2016-2017 z dnia 24.02.2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, realizowanych w języku angielskim kierunek Equine Management and Care
  • Uchwała 28/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 27/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Uchwała 26/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2017 r.
  • Uchwała 25/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2015/2016
  • Uchwała 24/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie rozporządzania prawami albo udziałami w prawach do technologii opracowanych w ramach projektu nr PO IG 01.01.02-00-074/09 pt.: „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013
  • Uchwała 23/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich
  • Uchwała 22/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie zmieniająca uchwałę nr 27/2015-2016 w sprawie wysokości pensum dydaktycznego i zasad obliczania godzin dydaktycznych
  • Uchwała 21/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, kierunek ekoenergetyka
  • Uchwała 20/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, kierunek geodezja i kartografia o profilu praktycznym mieszczącym się w obszarze nauk technicznych ( 93%) oraz w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych ( 7%)
  • Uchwała 19/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji stacjonarnych studiów pierwszego stopnia kierunek geodezja i kartografia o profilu ogólnoakademickim
  • Uchwała 18/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, kierunek wychowanie fizyczne – specjalność jeździectwo i sporty wodne
  • Uchwała 17/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, kierunek bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
  • Uchwała 16/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie wstrzymania naboru i likwidacji studiów pierwszego stopnia, kierunek bezpieczeństwo żywności
  • Uchwała 15/2016-2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie likwidacji specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia, kierunek ochrona środowiska
  • Uchwała 14/2016-2017 z dnia 25.11.2016 w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
  • Uchwała 13/2016-2017 z dnia 25.11.2016 w sprawie określenia zasad punktowej oceny naukowych osiągnięć osób ubiegających się o stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz adiunkta w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i minimalnych wymagań jakie osoby te muszą spełnić
   • Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r.
  • Uchwała 12/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie zmieniająca uchwałę nr 68/2015-2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020
  • Uchwała 11/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • Uchwała 10/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kadencję 2016-2020
  • Uchwała 9/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie rozpoczęcia inwestycji pn. „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku dydaktycznego Fellach”
  • Uchwała 8/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie rozpoczęcia inwestycji pn. „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie”
  • Uchwała 7/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie rozpoczęcia inwestycji pn. „Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii”
  • Uchwała 6/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
  • Uchwała 5/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uczelni
   • w kadencji 2016-2020
  • Uchwała 4/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uczelni
   • w kadencji 2016-2020
  • Uchwała 3/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uczelni
   • w kadencji 2016-2020
  • Uchwała 2/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uczelni
   • w kadencji 2016-2020
  • Uchwała 1/2016-2017 z dnia 28.10.2016 w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uczelni oraz Odwoławczej Komisji Oceniającej na kadencję 2016-2020