Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


  Zarządzenia Rektora

  • Zarządzenie 66/2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kosztów pośrednich w działalności dydaktycznej, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz organizacji konferencji i sympozjów naukowych
  • Zarządzenie 65/2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie ustalenia wysokości i sposobu podziału kosztów pośrednich w działalności badawczej, projektach finansowanych ze środków zewnętrznych oraz organizacji konferencji i sympozjów naukowych
  • Zarządzenie 62/2017 z dnia 10.11.2017 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 61/2017 z dnia 08.11.2017 w sprawie zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 43 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie kosztów pośrednich w działalności badawczej
  • Zarządzenie 59/2017 z dnia 06.11.2017 w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów i najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do celów umarzania pożyczek i kredytów studenckich
  • Zarządzenie 58/2017 z dnia 06.11.2017 w sprawie zmieniające Zarządzenie Rektora nr 38 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 57/2017 z dnia 31.10.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 56/2017 z dnia 31.10.2017 w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia
  • Zarządzenie 55/2017 z dnia 23.10.2017 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów na rok akademicki 2017/2018
  • Zarządzenie 54/2017 z dnia 18.10.2017 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2017/2018
  • Zarządzenie 53/2017 z dnia 16.10.2017 w sprawie zmieniające zarządzenie Rektora nr 32 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 52/2017 z dnia 09.10.2017 w sprawie dni wolnych od pracy w 2018 roku
  • Zarządzenie 51/2017 z dnia 27.09.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
   • Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im. prof. T. Efnera
  • Zarządzenie 50/2017 z dnia 26.09.2017 w sprawie zmieniające zarządzenie Rektora nr 42 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 49/2017 z dnia 26.09.2017 w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 48/2017 z dnia 26.09.2017 w sprawie wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne prowadzone w godzinach ponadwymiarowych, wynagrodzenia za recenzje i za zajęcia dydaktyczne prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz stawek godzinowych w działalności naukowo-badawczej
  • Zarządzenie 47/2017 z dnia 26.09.2017 w sprawie przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w UP w Lublinie
  • Zarządzenie 46/2017 z dnia 26.09.2017 w sprawie powołania wydziałowych doktoranckich komisji stypendialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2017/2018
  • Zarządzenie 45/2017 z dnia 11.09.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 44/2017 z dnia 11.09.2017 w sprawie liczebności studenckich grup dydaktycznych
  • Zarządzenie 43/2017 z dnia 04.09.2017 w sprawie drugiego terminu rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone w języku polskim przez niektóre wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2017/2018
  • Zarządzenie 40/2017 z dnia 24.07.2017 w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 39/2017 z dnia 20.07.2017 w sprawie zmieniające Zarządzenie Rektora nr 11 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie opłat za kwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 38/2017 z dnia 10.07.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 37/2017 z dnia 05.07.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 36/2017 z dnia 05.07.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 35/2017 z dnia 05.07.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 34/2017 z dnia 05.07.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 33/2017 z dnia 16.06.2017 w sprawie wprowadzające Regulamin przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej doktorantom w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 32/2017 z dnia 16.06.2017 w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 31/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2017/2018
  • Zarządzenie 30/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie odpłatności za zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2017/2018
  • Zarządzenie 29/2017 z dnia 17.05.2017 w sprawie zmieniające zarządzenie Rektora nr 42 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 28/2017 z dnia 17.05.2017 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018
  • Zarządzenie 27/2017 z dnia 15.05.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 26/2017 z dnia 15.05.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 25/2017 z dnia 15.05.2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 24/2017 z dnia 09.05.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi rekrutacji studentów na pięć i pół letni program studiów na kierunku weterynaria w języku angielskim oraz na trzyletni program studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku „Equine management and care” w języku angielskim, prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 23/2017 z dnia 31.03.2017 w sprawie planowania dostaw, usług i robót budowlanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 22/2017 z dnia 30.03.2017 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 26 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie administrowania budynkami stanowiącymi własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 21/2017 z dnia 30.03.2017 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 23 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia
  • Zarządzenie 19/2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów powołanej na rok akademicki 2016/2017
  • Zarządzenie 18/2017 z dnia 22.03.2017 w sprawie ustanowienia nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 17/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie zmiany Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 16/2017 z dnia 15.03.2017 w sprawie wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2017 r.
  • Zarządzenie 15/2017 z dnia 15.03.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu strony internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w domenie www.up.lublin.pl
  • Zarządzenie 14/2017 z dnia 27.02.2017 w sprawie wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich
  • Zarządzenie 13/2017 z dnia 10.02.2017 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 23 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia
  • Zarządzenie 12/2017 z dnia 09.02.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym Rektora w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 11/2017 z dnia 08.02.2017 w sprawie wydawania zaświadczeń o uzyskaniu efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z przedmiotów na kierunku zielarstwo i terapie roślinne wymaganych dla potwierdzania kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego
  • Zarządzenie 10/2017 z dnia 03.02.2017 w sprawie warunków jakie musi spełniać jednostka organizacyjna wydziału aby ubiegać się o przyjęcie doktorantów w ramach studiów stacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich) realizowanych w języku polskim w roku akademickim 2017/2018
  • Zarządzenie 9/2017 z dnia 31.01.2017 w sprawie zmieniające Regulamin krajowych studenckich praktyk programowych
  • Zarządzenie 8/2017 z dnia 31.01.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, jej organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków poszczególnych jej członków do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy odczynników chemicznych i akcesoriów zakupowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku 2017
  • Zarządzenie 7/2017 z dnia 30.01.2017 w sprawie restrukturyzacji Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  • Zarządzenie 6/2017 z dnia 30.01.2017 w sprawie dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w języku obcym ze studentami w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus Plus w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 5/2017 z dnia 30.01.2017 w sprawie uchylające Regulamin korzystania z internetowego systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 4/2017 z dnia 30.01.2017 w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  • Zarządzenie 3/2017 z dnia 09.01.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego dotyczącego dzierżawy terenu wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Parczewie Polowa Stacja Doświadczalna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Zarządzenie 2/2017 z dnia 03.01.2017 w sprawie dni wolnych od pracy w 2017 roku
  • Zarządzenie 1/2017 z dnia 02.01.2017 w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie